صدور گواهی

به آزمون ارزیابی صدور گواهی برای تقاضای دریافت وقت بیشتر آزمون تئوری و یا برگزاری آزمون شفایی و همراه با مترجم خوش آمدید.